پروژه مهندس دهقان نیری / موقعیت : عبادی / پروفیل : سی فور

پروژه مهندس زیرک / موقعیت : عبادی - مسلم / پروفیل : انزو

پروژه مهندس دهقان نیری / موقعیت : عبادی - مسلم / پروفیل : انزو

پروژه مهندس لایق / موقعیت : عبادی - گاز / پروفیل : انزو