پروژه مهندس حیدری / موقعیت : پاستور - احمد آباد / پروفیل : آکپا

پروژه مهندس سادات/ موقعیت : احمد آباد -کلاهدوز / پروفیل : آورتا

پروژه مهندس محمد یاری / موقعیت : احمد آباد فلسطین / پروفیل : آکپا

پروژه مهندس جمعگی / موقعیت : احمد آباد فلسطین / پروفیل : آکپا

پروژه مهندس صداقت / موقعیت : بابک - احمد آباد / پروفیل : دکتروین

پروژه مهندس اسماعیل نیا / موقعیت : قاضی طباطبایی / پروفیل : وینتک

پروژه مهندس خیبری / موقعیت : کوهسنگی پارس / پروفیل : سی فور