پروژه : مهندس مقیمی / موقعیت : ابوطالب - موسوی قوچانی / پروفیل آورتا

پروژه : مهندس اکبر پور / موقعیت : ابوطالب - مجد / پروفیل : سی فور