پروژه مهندس باقری / موقعیت :شاندیز / پروفیل : ترمال بریک آکرول

پروژه مهندس تکلو / موقعیت : طرقدر / پروفیل : سی فور